Maiparit ti Panagkalap iti Ludong

PAKAAMMO ITI PUBLIKO: Panagkalap iti Ludong, maiparit manipud Oktubre 1 agingga Nobiembre 15 . Ipagpaganetget ti BFAR-Abra Provincial Fishery Office a maiparit ti agkalap, agibiahe, ken agilako iti ludong manipud Oktubre 1 agingga Nobiembre 15 ta isu ti tiempo a mapan agitlog ti Ludong (Cestraeus Plicatilis) iti baybay. Basar iti BFAR Administrative Circular No. 247,… Read more »

READ MORE