Mangrugi inton October 25, 2021, agbalinen a walk-in ti panagbakuna kontra Covid 19 sadiay HSAB Grounds para kadagiti amin nga Abreño nga agtawen 18 agpangato. Ti panagbakuna ket maisayangkat manipud Lunes agingga Biernes, 8am-3pm. Adda 1,000 slots a mailatang iti tunggal aldaw.

Mangitugot iti Valid ID ken ballpen. Agisuot iti face mask ken face shield. Lagipen pay ti mangitugot ti danum, paid, ken payong.

Kadagiti OFW, itugot ti kontrata a napirmaan uppat a bulan sakbay ti schedule ti flight. Para met kadagiti seafarer, itugot ti Seaman’s Book.

#ResBakuna #ABREÑOBakunadoProtektado #joyHELPSandBeyond #PHO #DOHCAR