Linawas a Clean-Up Drive, isaysayangkat ti gobierno lokal ti Lacub nga idadauloan ni Mayor Nestor Bersamina tapno mapatalinaed ti nadalus nga aglawlaw ti nasao nga ili.

Segun kenni Bersamina, ti Clean and Green a programa ti LGU ket agtultuloy agingga a maipasagepsep kadagiti umili a napateg ti kontribusion ti tunggal maysa para iti nasalun-at a pagnaedan.

Ti ili a Lacub ket addaan nalawa a Material Recovery Facility (MRF) a pakaikabilan dagiti plastic, bote, lata, ken dadduma pay a klase ti basura a mabalin a ma-recycle. Kanayunan dayta, adda pay bukodda a pasilidad a mausar tapno ma-recycle dagiti plastic.

#MayPakialamAkoSaKapaligiranKo #LGULacub #JoyHELPSandBeyond