Panagmula iti nateng ti pinili ni Arnel T. Molina nupay maysa isuna a dati nga empleado ti insurance company sadiay Manila. Maigapu daytoy iti nakitana a dakkel a demand ti nateng iti ruar ti probinsia ken gapu pay metten iti ayatna iti panagtalon.

Ni Mr. Molina, agtawen ti 35, ket naiyanak sadiay Budac, Tayum ngem agdama nga agnaed ti Tangadan, San Quintin. Segun kenkuana, dakdakkel ti mapaspastrekna iti panagmula ti nateng kompara iti dati a sueldona. “Doble ti kita, kadduak ti pamiliak, ken kukuak ti orasko,” kinunana.

Tawen 2014 idi rinugianna ti nagmula ken nagnegosio iti nateng. Dagiti produktona kas iti tarong, sili, kamatis, parya, okra, ken mais ket ilaklakona sadiay Balintawak, Rustan’s Supermarket, Divisoria, ken Laguna nga umab-abot iti innem a tonelada iti inaldaw.

Gapu iti daytoy, nakaipatakder isunan iti bukodna nga agri-shop building, nakagatang ti daga ken lugan. Manarimaan payen ti pannaka-accredit iti Department of Agriculture ti impatakderna nga Kalapaw Agricutural Learning Center. Daytoy ket tapno maibingayna met ti teknolohia ken kaammoanna iti panagmula ti nateng kadagiti padana nga Abreño kangrunaan kadagiti agtutubo.

Kagiddan iti panag-asenso ni Molina, siam a katao iti barangayna ti naaddaan ti pagsapulan gapu ta nagbalinen dagitoy a regular a trabahadorna iti talon. Kasta met nga adda ti 21 a taga-San Juan ken Tayum ken dua nga asosasion ti mannalon ti sururroanna nga agmula ken tultulonganna a mailako dagiti produktoda iti ruar ti probinsia.

“Makitak a napintas ti masakbayan ti Abra maipanggep iti panagmula ti nateng, kasapulan laeng ti gaget ken umno a pamaayan iti panagtaripato ti nateng,” kinunana.